வீரியம் தரும் வெட்கச் செடி!

தாவரங்களுக்கும் உணர்வு உண்டு என்பதை உலகுக்கு உணர்த்திய தாவரம் தொட்டாற்சிணுங்கி. விரல் பட்டதும் சட்டெனத் தன்னை உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் இந்தத் தாவரத்தை எல்லோர

வீட்டுக்கு ஒரு வேங்கை!
துளித் துளியாய்..
placeholder