இப்படிக்கு வயிறு!

டல் அலையின் அழகைப் பாடாத கவிஞர்கள் இல்லை. கடல் அலையைப் போலதான் இந்தக் குடல் அலையும். குடல் சுருங்கி விரியும் இயக்கத்தைப் பார்த்தால்,  இதை நீங்களும் ஒப்புக்கொள்வீர்கள். கடல் அலைக்கு எப்படி ஓய்வே இல்லையோ... அதைப்போலதான்

Banner
குட் நைட்!
தூக்க மாத்திரை!
placeholder
placeholder