கதை கதையாம் காரணமாம்!

கெஞ்சல் மொழிகளும் கொஞ்சல் விழிகளும்!
ஸ்லிம் கஸ்தூரி!
placeholder