’காலையில எட்டரை காரு... மத்தியானம் ஒன்றரை காரு!’
”அன்புதான் சார் எப்பவும் ஜெயிக்கும்!”
placeholder
Advertisement