'தானே' மறுவாழ்வு ஓவிய விற்பனை கண்காட்சி

735  கிராமங்கள்...
1,000 ஹெக்டேர் பலா மரங்கள்...
22,500 ஹெக்டேர் முந்திரித் தோப்புகள்...
58,000 ஹெக்டேர் நெற்பயிர்கள்...
2,00,000 வீடுகள்...
30,00,000 மக்கள்...

இழப்புக்களின் பட்டியல் நீள்கின்றது...

ஒரு கண்ணீரின் கனம

'தானே' துயர் துடைத்தோம்!
எக்ஸாம் கவனம் இங்கே மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள்!
placeholder