குதிரை இருக்கும்... வண்டி இருக்காது!
இது பழநி சோகம்

நேகமாகத் தமிழகத்தில் இன்னமும் 'டொக் டொக்’ என்று குதிரை வண்டிகள் தட தடக்கும் இடம்... பழநியாகத்தான் இருக்கும்! இங்கு மொத்தம் 150 குதிரை வண்டிகள் இன்றும் சவாரி செல்வதற்குத் தயாராக இருக்கின்றன. அருகி

Banner
என் ஊர்!
நெல்லையப்பர் தேர் - சீஸன் 2
placeholder
Advertisement