கட் ஆகும் கரன்ட்...ஃப்யூஸ் ஆகும் விவசாயம் !
தூரன்நம்பி

 பிரச்னை

உலக வரைபடத்தில் இருப்பது ஓர் இந்தியா. ஆனால்... உள்ளுக்குள், பணக்கார இந்தியா, ஏழை இந்தியா என இரண்டு இந்தியா இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. அதேபோல, தமிழகத்தில் இரண்டு பி

அன்று, பாலை பூமி... இன்று, பசுமை பூமி!
முன்னறிவிப்பு!
placeholder
placeholder