கட் ஆகும் கரன்ட்...ஃப்யூஸ் ஆகும் விவசாயம் !
தூரன்நம்பி

 பிரச்னை

உலக வரைபடத்தில் இருப்பது ஓர் இந்தியா. ஆனால்... உள்ளுக்குள், பணக்கார இந்தியா, ஏழை இந்தியா என இரண்டு இந்தியா இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. அதேபோல, தமிழகத்தில் இரண்டு பி

அன்று, பாலை பூமி... இன்று, பசுமை பூமி!
ஏ குருவி.. சிட்டுக்குருவி..!
placeholder