பரிசோதனை எலிகளா இந்தியர்கள்?
புதிய மருந்துகள் பராக்... உஷார்!

ருந்துக் கம்பெனிகள் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கும் மருந்து களை, முதலில் விலங்குகளுக்குக் கொடுத்துப் பரிசோதிப்பார்கள். உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்று உறுதியான பிறகு மனிதர்களுக்கும

கழுகார் பதில்கள்
அண்ணாச்சியை அமுக்க, மகனை வளைத்த போலீஸ்!
placeholder
Advertisement