குறட்டைக்கு குட் பை!

ங்கள் வீட்டில் எல்லோருமே தூங்கும்போது குறட்டைவிடுகிறோம். இது என்ன பரம்பரை வியாதியா? 

'ஸ்லீப் ஆப்னியா’ என்றால், பயப்படும்படியான மெடிக்கல் ப்ராப்ளமா?

குறட்டை வருவது

இப்படிக்கு வயிறு!
இளநீரில் இருக்கிறது இதய ரகசியம்!
placeholder