சென்னை: 2014 முதல் 2020 வரை... கேஸ் சிலிண்டர் விலை!

வருண்.நா

ஜனவரி 1, 2014 - ரூ.1234.00

மே 1, 2014 - ரூ. 928.50

டிசம்பர் 1, 2014 - ரூ. 749.50

மார்ச் 1, 2015 - ரூ. 605.50

செப்டம்பர் 1, 2015 - ரூ. 577.00

டிசம்பர் 1, 2015 - ரூ. 621.00

பிப்ரவரி 1, 2016 - ரூ. 587.00

மே 1, 2016 - ரூ. 538.00

செப்டம்பர் 2016 - ரூ. 477.50

ஜனவரி 1, 2017 - ரூ. 594.50

ஜூலை 1, 2017 - ரூ. 574.00

செப்டம்பர் 1, 2017 - ரூ. 607.00

ஜனவரி 1, 2018 - ரூ. 750.50

ஏப்ரல் 1, 2018 - ரூ. 663.50

அக்டோபர் 1, 2018 - ரூ. 896.00

ஜனவரி 1, 2019 - ரூ. 704.50

ஜூலை 1, 2019 - ரூ. 652.50

நவம்பர் 1, 2019 - ரூ. 696.00

ஜனவரி 1, 2020 - ரூ. 734.00

பிப்ரவரி 12, 2020 - ரூ. 881.00

மார்ச் 1, 2020 - ரூ. 826.00

ஏப்ரல் 1, 2020 - ரூ. ரூ. 761.50

மே 1, 2020 - ரூ. 569.50

ஆகஸ்ட் 1, 2020 - ரூ. 610.50

டிசம்பர் 1, 2020 - ரூ. 660.00

டிசம்பர் 15, 2020 - ரூ. 710.00