1952 டு 2016: ஆளுங்கட்சி Vs எதிர்க்கட்சி! #ElectionRewind

வருண்.நா

1952

காங்கிரஸ் - 162

சி.பி.ஐ - 62

1957

காங்கிரஸ் - 151

தி.மு.க - 15

1962

காங்கிரஸ் - 139

தி.மு.க - 50

1967

தி.மு.க - 137

காங்கிரஸ் - 51

1971

தி.மு.க - 184

காங்கிரஸ் - 15

1977

அ.தி.மு.க - 130

தி.மு.க - 48

1980

அ.தி.மு.க - 129

தி.மு.க - 37

1984

அ.தி.மு.க - 132

காங்கிரஸ் - 61

1989

தி.மு.க - 150

அ.தி.மு.க - 27

1991

அ.தி.மு.க - 164

காங்கிரஸ் - 60

1996

தி.மு.க - 173

த.மா.கா - 39

2001

அ.தி.மு.க - 132

தி.மு.க - 31

2006

தி.மு.க - 96

அ.தி.மு.க - 61

2011

அ.தி.மு.க - 150

தே.மு.தி.க - 29

2016

அ.தி.மு.க - 134

தி.மு.க - 89