தி.மு.க vs அ.தி.மு.க: வாக்கு வங்கி!

வருண்.நா

1962

தி.மு.க - 27.10%

1967

தி.மு.க - 40.69%

1971

தி.மு.க - 48.58%

1977

அ.தி.மு.க - 30.36%

தி.மு.க - 24.89%

1980

அ.தி.மு.க - 38.75%

தி.மு.க - 22.10%

1984

அ.தி.மு.க - 37.03%

தி.மு.க - 29.34%

1989

தி.மு.க - 33.18%

ஜெ. அணி - 21.15%

ஜா. அணி - 9.19%

1991

அ.தி.மு.க - 44.39%

தி.மு.க - 22.46%

1996

தி.மு.க - 42.07%

அ.தி.மு.க - 21.47%

2001

அ.தி.மு.க - 31.44%

தி.மு.க - 30.92%

2006

அ.தி.மு.க - 32.64%

தி.மு.க - 26.46%

2011

அ.தி.மு.க - 38.40%

தி.மு.க - 22.39%

2016

அ.தி.மு.க - 40.77%

தி.மு.க - 31.64%