ரசகதலி, மொந்தன், பேயன்; கன்னியாகுமரியில் இத்தனை வாழை ரகங்களா? #VisualStory

ரா.ராம்குமார்

ரசகதலி

ரசகதலி

மட்டி

மட்டி

மொந்தன்

மொந்தன்

மோரிஸ்

மோரிஸ்

ஏத்தன் (நேந்திரன்)

ஏத்தன் (நேந்திரன்)

பேயன்

பேயன்

பாளையங்கொட்டை

பாளையங்கொட்டை

செந்த்துளுவன் (செவ்வாழை)

செந்த்துளுவன் (செவ்வாழை)

சிங்கன்

சிங்கன்

வெள்ளைத்துளுவன்

வெள்ளைத்துளுவன்