குமரியில் தொடங்கிய கும்பப்பூ அறுவடை பணிகள்... வயலுக்கு ஒரு ஸ்பாட் விசிட்!

ரா.ராம்குமார்

நெல் மணிகளை உண்ணும் கொக்குகள்

நெல் மணிகளை அள்ளும் விவசாயி

நெல் மணிகளை அள்ளும் விவசாயி

நெல் மணிகளை அள்ளும் விவசாயி

இதி்ல் கிடைக்கும் வைக்கோல்கள் அதிகளவி்ல் கேரளாவிற்கு விற்பனைக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.

நெல் அறுவடை இயந்திரத்தை சுற்றி சிறகடித்துப் பறக்கும் கொக்குகள்.

தற்போது நெல் அறுவடை காலம் வந்ததையடுத்து பயிர்கள் செழித்து வளர்ந்துள்ளதால் அறுவடைப் பணிகளி்ல் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நெல் மணிகளை உண்ணும் கொக்குகள்

நெல் அறுவடை பணியில் விவசாய குடும்பம்

சிதறும் நெல்மணிகளை உண்ணக் காத்திருக்கும் கொக்குகள்

நெல் அறுவடை பணியில் ஈடுபடும் விவசாயி

நெல் மணிகளை உண்ணும் கொக்குகள்

நெல் மணிகளை அள்ளும் விவசாயி

நெல் மணிகளை அள்ளும் விவசாயி

அறுவடை செய்யப்பட்ட கும்பப்பூ நெல்மணிகள்