கன்னியாகுமரி: உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்ட ஓணம் பண்டிகை... கலர்புல் படங்கள்!

ரா.ராம்குமார்

அத்தப்பூ கோலமிடும் பெண்கள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

அத்தப்பூ கோலங்களுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள நெல் மணிகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

அத்தப்பூ கோலமிட்டு வணங்கும் பெண்கள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்... ஓணம் ஊஞ்சல் விளையாடும் சிறுமிகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

கோயில்களில் ஓணம் மலர் அலங்காரத்தில் காட்சியளிக்கும் அம்மன்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

ஓணம் ஊஞ்சல் விளையாடும் சிறுமிகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

அத்தப்பூ கோலங்களைப் பார்த்து ரசிக்கும் குழந்தைகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

எழில்மிகு அத்தப்பூ கோலம்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்... ஓணம் ஊஞ்சல் ஆடும் பெண்கள், குழந்தைகள்!

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

அத்தப்பூ கோலங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கும் குழந்தை!

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

ஓணம் ஊஞ்சல் ஆடும் பெண்கள், குழந்தைகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

அத்தப்பூ கோலமிடும் பெண்கள், குழந்தைகள்.

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்