கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

AI தொழில்நுட்பம்

“இது எப்படி இருக்கு?” - AI ஆச்சர்ய அவதாரம்!

எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளவே திருக்குறளைக் குறிப்பிட்டோம். உண்மையில், திருக்குறளின் நுட்பத்தை AI கற்றுக்கொள்ள 1330 குறள்கள் போதுமானதாக இருக்காது.

ம.காசி விஸ்வநாதன்
18/01/2023