Published:Updated:

கப்கேக் லைனர் டு அழகிய கிளி! #KidsTalentCorner

Parrot using cup cake liner
Parrot using cup cake liner

கப்கேக் லைனர்களை வைத்து உருவான அழகிய கிளி.

சுட்டி பூமிகா கப்கேக் லைனர்களை வைத்து அழகிய கிளியை உருவாக்கியுள்ளார்.

அழகிய கிளி
அழகிய கிளி

கப்கேக் லைனர்களில் வண்ணம் பூசி அதை கிளியாக ஒட்டியுள்ளார்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு