சித்ரா அரவிந்த்

சித்ரா அரவிந்த்

Dr. Chitra Aravind, is a RCI-Certified Consultant Psychologist and is in the professional field of psychology for nearly 2 decades. She founded MANAS-A pursuit of happiness, a consultancy where she is playing varied roles in the gamut of psychology such as counselor, trainer, author, speaker, life coach, psychotherapist etc. She has been a resource person for various visual and print media and has won various awards for her academic pursuits.
Dr. Chitra Aravind, is a RCI-Certified Consultant Psychologist and is in the professional field of psychology for nearly 2 decades. She founded MANAS-A pursuit of happiness, a consultancy where she is playing varied roles in the gamut of psychology such as counselor, trainer, author, speaker, life coach, psychotherapist etc. She has been a resource person for various visual and print media and has won various awards for her academic pursuits.
My Best Picks
லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டா வர முடியுமா?
சித்ரா அரவிந்த்

லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டா வர முடியுமா?

உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல... மனதின் ஆரோக்கியமும் முக்கியம்! #WorldMentalHealthDay
சித்ரா அரவிந்த்

உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல... மனதின் ஆரோக்கியமும் முக்கியம்! #WorldMentalHealthDay