மு.நியாஸ் அகமது

மு.நியாஸ் அகமது

M Niyas Ahmed, Journalist, writer and a wanderlust. He has been in the Journalism field since 2007. He has worked with several organisations. When he worked with The New Indian Express, he had bagged K C Kulish international award for one of his reports about Ilavarasan suspicious death. He has penned two books including a biography of Jayalalithaa. Currently, he is penning a book titled "Live Again" based on Consumerism.
M Niyas Ahmed, Journalist, writer and a wanderlust. He has been in the Journalism field since 2007. He has worked with several organisations. When he worked with The New Indian Express, he had bagged K C Kulish international award for one of his reports about Ilavarasan suspicious death. He has penned two books including a biography of Jayalalithaa. Currently, he is penning a book titled "Live Again" based on Consumerism.
My Best Picks
புதிய போராளிகள்!
மு.நியாஸ் அகமது

புதிய போராளிகள்!

காபந்து, குதிரை பேரம்.... தமிழக அரசியலை இயக்கும் 10 வார்த்தைகள்! #HallOfShameADMK
மு.நியாஸ் அகமது

காபந்து, குதிரை பேரம்.... தமிழக அரசியலை இயக்கும் 10 வார்த்தைகள்! #HallOfShameADMK

“யாருக்கும் வெட்கமில்லை...!”- சாமானியன் பார்வையில் தமிழக அரசியல் #ADMKMerger
மு.நியாஸ் அகமது

“யாருக்கும் வெட்கமில்லை...!”- சாமானியன் பார்வையில் தமிழக அரசியல் #ADMKMerger

'மக்களை ரத்தப் பரிசோதனை செய்வதுதான் தேசியமா..?' - தேசியமும்...  தேசிய இனப்போராட்டமும்!
மு.நியாஸ் அகமது

'மக்களை ரத்தப் பரிசோதனை செய்வதுதான் தேசியமா..?' - தேசியமும்... தேசிய இனப்போராட்டமும்!