சுகுணா திவாகர்

சுகுணா திவாகர்

கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
படிப்பறை
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை

அஞ்சிறைத்தும்பி
சுகுணா திவாகர்

அஞ்சிறைத்தும்பி - 44: நாக்கின் நீளம்

குறுங்கதை
சுகுணா திவாகர்

அஞ்சிறைத்தும்பி - 43: மீசை நாற்காலி

குறுங்கதை
சுகுணா திவாகர்

அஞ்சிறைத்தும்பி - 42 : நிழல் காகம்