டாக்டர் கு.கணேசன்

டாக்டர் கு.கணேசன்

மருத்துவ எழுத்தாளர். 30 வருட அனுபவம் சிகிச்சை மற்றும் எழுத்தில். தேசிய அறிவியல் விருது உட்பட 10க்கு மேற்பட்ட விருதுகள் பெற்றவர். 36 நூல்கள் எழுதியுள்ளார்
மருத்துவ எழுத்தாளர். 30 வருட அனுபவம் சிகிச்சை மற்றும் எழுத்தில். தேசிய அறிவியல் விருது உட்பட 10க்கு மேற்பட்ட விருதுகள் பெற்றவர். 36 நூல்கள் எழுதியுள்ளார்
My Best Picks

No stories found.