மாயா

மாயா

மாயா என்ற பெயரில் எழுதி வரும் மலர்விழி பாஸ்கரன் மதுரையில் பிறந்தவர். எழுத்தாளர். பல்லூடக வடிவமைப்புக்கலைஞர். வரலாற்று ஆர்வலர். அறிபுனைவுகளிலும் வரலாற்றுப்புனைவுகளிலும் கூடுதல் நாட்டம் கொண்டவர்.
மாயா என்ற பெயரில் எழுதி வரும் மலர்விழி பாஸ்கரன் மதுரையில் பிறந்தவர். எழுத்தாளர். பல்லூடக வடிவமைப்புக்கலைஞர். வரலாற்று ஆர்வலர். அறிபுனைவுகளிலும் வரலாற்றுப்புனைவுகளிலும் கூடுதல் நாட்டம் கொண்டவர்.
My Best Picks
செம்பா
மாயா

செம்பா: `அவள் கோழியல்ல கொடுஞ்சுறா’ | பகுதி - 11

செம்பா
மாயா

செம்பா: குயா நிலத்தின் மீது போஜி நாட்டின் குறி?! | பகுதி - 10

செம்பா
மாயா

செம்பா: பேராபரணமாய் ஜொலித்த கண்கள்; ஊடறுத்துச்செல்லும் பேரொளி | பகுதி - 9

செம்பா
மாயா

செம்பா: `நியாயத்தை எடுத்துச்சொல்ல வயது ஒரு தகுதியல்ல ஹியோங்’ | பகுதி - 8