மு.மதிவாணன்

மு.மதிவாணன்

மூத்த ஆய்வாளர், அகத்தியமலை மக்கள்சார் இயற்கை வள காப்பு மையம், மணிமுத்தாறு.
மூத்த ஆய்வாளர், அகத்தியமலை மக்கள்சார் இயற்கை வள காப்பு மையம், மணிமுத்தாறு.
My Best Picks
சின்ன அரிவாள் மூக்கன் பறவை
மு.மதிவாணன்

சூரிய ஒளியில் ஒளிரும் இறகுகள், துடுப்புபோல வாயைக் கொண்ட பறவைகள்! எதற்குத் தெரியுமா?

வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன்
மு.மதிவாணன்

பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பட்டியலில் உள்ள அரிவாள் மூக்கன் பறவை; இதன் சிறப்புகள் என்ன தெரியுமா?

அரிவாள் மூக்கன்
மு.மதிவாணன்

தென்னை, பனை மரங்களில் கூடு கட்டும் அன்றில் பறவை (எ) அரிவாள் மூக்கன்; பறவை சூழ் உலகு - 10

பூநாரை
மு.மதிவாணன்

ஆண்டுக்கு ஒரு முட்டை மட்டுமே வைக்கும் பூநாரைகள்; ஏன் தெரியுமா? பறவை சூழ் உலகு - 9