பாலசுப்ரமண்யம் முத்துசாமி

பாலசுப்ரமண்யம் முத்துசாமி

வேளாண்மையும் மேலாண்மையும் பயின்றவர். `இன்றைய காந்திகள்’ நூலின் ஆசிரியர். காந்தியப் பொருளாதாரம், வேளாண்மை முதலியவற்றில் ஈடுபாடு கொண்டவர். தனியார் துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்.
வேளாண்மையும் மேலாண்மையும் பயின்றவர். `இன்றைய காந்திகள்’ நூலின் ஆசிரியர். காந்தியப் பொருளாதாரம், வேளாண்மை முதலியவற்றில் ஈடுபாடு கொண்டவர். தனியார் துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்.
My Best Picks
 ஜான் ட்ரெஸ்
பாலசுப்ரமண்யம் முத்துசாமி

அமெரிக்காவிலும் ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறார்கள்! பொருளாதார அறிஞர் ஜான் ட்ரெஸ்

ஜான் ட்ரெஸ்
பாலசுப்ரமண்யம் முத்துசாமி

Exclusive: `100 நாள் வேலை திட்டம் பற்றி அமெரிக்காவில் பேசுகிறார்கள்!' - பொருளாதார அறிஞர் ஜான் ட்ரெஸ்