ரேவதி பாலாஜி

ரேவதி பாலாஜி

வாழ்க்கை தன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பல தாக்கங்களை நமக்குள் செலுத்துகிறது. அந்த தாக்கங்கள் தரும் அனுபவங்களை ஆராயும் ஓர் இயல்பான பெண். அதை சேமித்து வைக்கும் பெரும் ஆசையில் தமிழுடன் இணைந்து உருவாக்கும் உணர்வுப் பதிவுகள். -ரேவதி பாலாஜி
வாழ்க்கை தன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பல தாக்கங்களை நமக்குள் செலுத்துகிறது. அந்த தாக்கங்கள் தரும் அனுபவங்களை ஆராயும் ஓர் இயல்பான பெண். அதை சேமித்து வைக்கும் பெரும் ஆசையில் தமிழுடன் இணைந்து உருவாக்கும் உணர்வுப் பதிவுகள். -ரேவதி பாலாஜி
My Best Picks
தீபாவளி
ரேவதி பாலாஜி

தீபாவளி தந்த மகிழ்ச்சி தருணங்கள்! | My Vikatan

Representational Image
ரேவதி பாலாஜி

நேற்றிரவு ஒரு கனவு! | My Vikatan

Representational Image
ரேவதி பாலாஜி

உண்மையில் பறப்பதை உணர்ந்த தருணம்! | My Vikatan