ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

ஷாலினி பிரியதர்ஷினி இளங்கலை ஆங்கில இலக்கியமும், முதுகலை தமிழ் இலக்கியமும் படித்தவர். ஆங்கில ஆசிரியராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். நெடும் பயண அனுபவங்கள் கொணடவர். சிறுகதைகள் எழுதி பரிசு பெற்றுள்ளார்.
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி இளங்கலை ஆங்கில இலக்கியமும், முதுகலை தமிழ் இலக்கியமும் படித்தவர். ஆங்கில ஆசிரியராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். நெடும் பயண அனுபவங்கள் கொணடவர். சிறுகதைகள் எழுதி பரிசு பெற்றுள்ளார்.
My Best Picks
நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: மழை நிமித்தம்... வனத்தின் ஆண் வாசம் | பகுதி 35

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: கேக்கோவும் சாங்கா தாதாவும்... வீரத்துக்கு அச்சம் எழுதிய முன்னுரை | பகுதி 34

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: `ஏதிலிக் குருவிகள் புறக்கணிக்கும் நிலங்கள்...’ | பகுதி 33

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: ஒளரங்கசீப் ஆலம்கீர் வாழ்வும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும் | பகுதி 32