வானதி ஃபைசல்

வானதி ஃபைசல்

நான் முனைவர். வானதி ஃபைசல். இயற்கை, விலங்குகள் மற்றும் சூழலியல் சார்ந்த கட்டுரைகளை மின்னிதழ்களிலும், சிறுவர் இதழ்களிலும், வலைத்தளத்திலும் முகநூலிலும் தொடர்ச்சியாக எழுதி வருகின்றேன்.
நான் முனைவர். வானதி ஃபைசல். இயற்கை, விலங்குகள் மற்றும் சூழலியல் சார்ந்த கட்டுரைகளை மின்னிதழ்களிலும், சிறுவர் இதழ்களிலும், வலைத்தளத்திலும் முகநூலிலும் தொடர்ச்சியாக எழுதி வருகின்றேன்.
My Best Picks
Poaching Survivor Thandi
வானதி ஃபைசல்

சர்வைவர் ``தேண்டி’’! - காண்டாமிருக யுத்தத்தின் சாட்சி |My Vikatan