வாஸ்தோ

வாஸ்தோ

வாஸ்தோ நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்தவர். கவிதை, நாவல், பயண அனுபவ நூல் எழுதியுள்ளார். திரைக்கதை ஆசிரியராகவும், நடிகராகவும் திரைத்துறையில் பணிபுரிந்திருக்கிறார்.
வாஸ்தோ நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்தவர். கவிதை, நாவல், பயண அனுபவ நூல் எழுதியுள்ளார். திரைக்கதை ஆசிரியராகவும், நடிகராகவும் திரைத்துறையில் பணிபுரிந்திருக்கிறார்.
My Best Picks
ஊசிப்புட்டான்
வாஸ்தோ

ஊசிப்புட்டான்: `அவசரப்பட்டு ஒளறிக் கொட்டிட்டியே ரவி’ | அத்தியாயம் - 11

ஊசிப்புட்டான்
வாஸ்தோ

ஊசிப்புட்டான்: `எவம்ல அந்த வாத்தியான்... அவெம் பேரு என்னல..?’ | அத்தியாயம் - 10

ஊசிப்புட்டான்
வாஸ்தோ

ஊசிப்புட்டான்: ``பாடங்கத்துக் கொடுக்குத வாத்தியாங்கிட்ட மரியாத வேணும் சார்'' | அத்தியாயம் - 9

ஊசிப்புட்டான்
வாஸ்தோ

ஊசிப்புட்டான் : ``ஒனக்கு ஏம்டே இந்த எளவு வேலையெல்லாம்...'' | அத்தியாயம் - 8