ஸ்டார்ட்டர் | Starter Food - Aval Kitchen | அவள் கிச்சன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (03/03/2017)

ஸ்டார்ட்டர்

*டிக்கியான் ராஜ்மா தியான் 
*பட்டீ ஆர் மிர்ச்சி கீ சீக் 
*பாலக் காஸ் காஸ் கெபாப் 
*சூஸ் கடா மசாலா 
*ஜ‌வரி மச்சி டிக்கா  
*பரா பலூச்சி

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க