கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

இரட்டை ரோஜா

அழகிய ரோஜாவும் அகங்கார ரோஜாவும் இணையும்... இரட்டை ரோஜா!

இருவரும் ஒரே வயிற்றில் பிறந்திருந்தாலும், எதிரெதிர் துருவங்களாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

அவள் விகடன் டீம்
03/09/2019
தொடர்கள்
தன்னம்பிக்கை