கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

இனி, ஆறு வயதில்தான் 1-ம் வகுப்பு!

இனி, ஆறு வயதில்தான் 1-ம் வகுப்பு! - எங்கே செல்கிறது கல்விப் பயணம்?

“முந்தைய காலத்தில், சராசரியாக ஐந்து வயதிருக்கும்போது குழந்தைகளை தங்களின் வலது கையால் இடது காதைத் தொடச் சொல்லி, 1-ம் வகுப்புக்கான சேர்க்கையை உறுதி செய்தார்கள்.

கு.ஆனந்தராஜ்
28/03/2023
லைஃப்ஸ்டைல்
தன்னம்பிக்கை
தொடர்கள்