நியூட்ரினோவுக்குப் பின்னால்...

15 அத்தியாயங்கள்

#NeutrinoProject

நியூட்ரினோவுக்குப் பின்னால்...

நியூட்ரினோ - ஏற்பதா? எதிர்ப்பதா?

  • தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரம் அம்பரப்பர் மலையில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
  • நியூட்ரினோ திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு வேகம் காட்டுவது தெளிவு
  • நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்த தெளிவுக்கு உறுதுணைபுரியும் சில முந்தையப் பதிவுகள்