நடப்பு
Published:Updated:

காலாண்டு முடிவுகள் !

காலாண்டு முடிவுகள் !

காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !
காலாண்டு முடிவுகள் !

பங்கு முதலீடு: கலைச் சொற்கள்! 

கம்பெனிகளின் காலாண்டு முடிவுகளை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள இங்கே முக்கிய கலைச் சொற்களுக்கான பொருளைத் தந்திருக்கிறோம்.

முக மதிப்பு! (Face Value)

ஒரு பங்கின் முக மதிப்பு என்பது, பங்கின் மூலம் பங்கு மூலதனத்துக்குப் போய்ச் சேரும் தொகையைக் குறிப்பதாகும். இந்த மதிப்புக்குதான் டிவிடெண்ட் வழங்கப்படுகிறது. இந்த முக மதிப்பு 1, 2, 5, 10 ரூபாய் என்பதுபோல் இருக்கும்.

புத்தக மதிப்பு! (Book Value)

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்தச் சொத்து மதிப்பிலிருந்து அதன் கடன்களைக் கழித்தால் கிடைக்கும் மதிப்புதான் புத்தக மதிப்பு. சுருக்கமாக, ஒரு நிறுவனத்தை விற்றால் என்ன தொகைக் கிடைக்குமோ, அதுதான் அந்த கம்பெனியின் புத்தக மதிப்பு.

செயல்பாட்டு லாப வரம்பு! (Operating Profit Margin)

நிறுவனம் வழக்கமாகச் செய்யும் செலவு களான மூலப் பொருட்கள் விலை, பணியாளர் சம்பளம், வரிகள் மற்றும் தேய்மானத்துக்கு முந்தைய செலவு போன்றவற்றை அதன் விற்பனை வருமானத்திலிருந்து கழித்தபின் கிடைக்கும் லாபம் செயல்பாட்டு லாபம். இந்த லாபம் விற்பனை வருமானத்தில் எத்தனை சதவிகிதம் என்பதுதான் செயல்பாட்டு லாப வரம்பு.

மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன்! (Market Capitalization)

ஒரு நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் வெளியிடப்பட்ட மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் வசம் உள்ள மொத்தப் பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு மார்க்கெட் கேப்பிட்டலைசேஷன். ஒரு கம்பெனி எந்த அளவுக்குப் பெரியது என்பதை இது சுட்டிக்காட்டும்.  

இ.பி.எஸ்.! (Earning per share)

ஒரு பங்கு சம்பாதித்து தரும் லாபமே இ.பி.எஸ். எனப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலத்தில் (காலாண்டு, அரையாண்டு, ஓராண்டு என்பதுபோல்) ஒரு பங்கின் மூலம் எவ்வளவு வருமானம் கிடைத்திருக்கிறது என்பதைக் குறிப்பது இது. நிறுவனத்தின் நிகர லாபத்தை, அதன் மொத்தப் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்தால் இது கிடைக்கும். இ.பி.எஸ். அதிகமாக இருக்கும் பங்குகளை வாங்கினால் அதிக லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.  

பி/இ விகிதம்! (Price to Earnings Ratio)

 ஒரு நிறுவனப் பங்கின் சந்தை விலைக்கும், அந்தப் பங்கின் இ.பி.எஸ்-க்கும் உள்ள விகிதம்தான் பி/இ விகிதம். இந்த விகிதம் குறைவாக இருக்கும் பங்குகளை வாங்கினால் கூடுதல் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

பி/பி.வி.! (Price to book Value)

 நிறுவனப் பங்கின் விலைக்கும் புத்தக மதிப்புக்கும் உள்ள விகிதம் இது. அதாவது, பங்கின் சந்தை விலையை, பங்கின் புத்தக மதிப்பால் வகுக்கக் கிடைப்பது. இந்த விகிதம் குறைவாக இருந்தால் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு.  

- சி.சரவணன்.