கே.பி.வித்யாதரன் கணித்த குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2022-23