டென்ட் கொட்டாய் டைரீஸ் - 80s, 90s Cinemas for 2K kids!