Published:Updated:

அஞ்சறைப் பெட்டி: இயற்கை தந்த சீதனம்... பாசிப்பயறு / பருப்பு

Dr.வி.விக்ரம்குமார்.,MD(S)

சிறுபயறு, முற்கம், பச்சைப்பயறு போன்றவை பாசிப்பயறுக்கான வேறு பெயர்கள்.

பாசிப்பயறு
பாசிப்பயறு