Published:Updated:

`சரண்டர் ஸ்டாலின்; கன்னா பின்னா கவர்னர்; அல்லாடும் அதிமுக; அண்ணாமலை புஸ்ஸ்’ - ரீவைண்ட் ஜூ.வி 2022

ரீவைண்ட் ஜூனியர் விகடன்: 2022-ம் ஆண்டில் வெளியான ஜூனியர் விகடனின் அட்டைப்படங்களின் தொகுப்பு!

 • 1/104

  02-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 2/104

  05-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 3/104

  09-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 4/104

  12-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 5/104

  16-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 6/104

  19-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 7/104

  23-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 8/104

  26-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 9/104

  30-01-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 10/104

  02-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 11/104

  06-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 12/104

  09-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 13/104

  13-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 14/104

  16-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 15/104

  20-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 16/104

  23-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 17/104

  27-02-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 18/104

  02-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 19/104

  06-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 20/104

  09-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 21/104

  13-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 22/104

  16-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 23/104

  20-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 24/104

  23-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 25/104

  27-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 26/104

  30-03-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 27/104

  03-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 28/104

  06-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 29/104

  10-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 30/104

  13-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 31/104

  17-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 32/104

  20-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 33/104

  24-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 34/104

  27-04-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 35/104

  01-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 36/104

  04-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 37/104

  08-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 38/104

  11-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 39/104

  15-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 40/104

  18-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 41/104

  22-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 42/104

  25-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 43/104

  29-05-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 44/104

  01-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 45/104

  05-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 46/104

  08-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 47/104

  12-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 48/104

  15-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 49/104

  19-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 50/104

  22-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 51/104

  26-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 52/104

  29-06-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 53/104

  03-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 54/104

  06-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 55/104

  10-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 56/104

  13-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 57/104

  17-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 58/104

  20-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 59/104

  24-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 60/104

  27-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 61/104

  31-07-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 62/104

  03-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 63/104

  07-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 64/104

  10-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 65/104

  14-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 66/104

  17-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 67/104

  21-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 68/104

  24-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 69/104

  28-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 70/104

  31-08-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 71/104

  04-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 72/104

  07-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 73/104

  11-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 74/104

  14-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 75/104

  18-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 76/104

  21-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 77/104

  25-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 78/104

  28-09-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 79/104

  02-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 80/104

  05-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 81/104

  09-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 82/104

  12-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 83/104

  16-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 84/104

  19-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 85/104

  23-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 86/104

  26-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 87/104

  30-10-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 88/104

  02-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 89/104

  06-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 90/104

  09-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 91/104

  13-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 92/104

  16-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 93/104

  20-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 94/104

  23-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 95/104

  27-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 96/104

  30-11-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 97/104

  04-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 98/104

  07-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 99/104

  11-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 100/104

  14-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 101/104

  18-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 102/104

  21-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 103/104

  25-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்

 • 104/104

  28-12-2022 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் அட்டைப்படம்