கட்டுரைகள்
Published:Updated:

பூச்சிகளே பூச்சிகளே!

பூச்சி
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
பூச்சி

பூச்சிகள் மூலம் மட்டுமே 30 சதவீத உணவு கிடைக்கிறது. உலகில் 1 சதவீத பூச்சிகளே தீமை தருபவையாக உள்ளன.

யிரற்ற தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் உண்டு மறுசுழற்சி செய்வதால் பூச்சிகளால் மண் வளம் பெறுகிறது. பூச்சிகள் மூலம் மட்டுமே 30 சதவீத உணவு கிடைக்கிறது. உலகில் 1 சதவீத பூச்சிகளே தீமை தருபவையாக உள்ளன.

பூச்சிகளே பூச்சிகளே!
பூச்சிகளே பூச்சிகளே!