Published:Updated:

ஜப்பான்... பப்புவா நியூ கினியா... ஆஸ்திரேலியா - பிரதமர் மோடியின் வெளிநாட்டுப் பயணம் | Photo Album

ஜப்பான்... பப்புவா நியூ கினியா... ஆஸ்திரேலியா - பிரதமர் மோடியின் வெளிநாட்டுப் பயணம் | Photo Album

 • 1/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 2/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 3/56

  பப்புவா நியூ கினியாவில் மோடி

 • 4/56

  பப்புவா நியூ கினியாவில் மோடி

 • 5/56

  பப்புவா நியூ கினியா மொழியில் மோடி வெளியிட்ட திருக்குறள்

 • 6/56

  பப்புவா நியூ கினியாவில் மோடி

 • 7/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 8/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 9/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 10/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 11/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 12/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 13/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 14/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 15/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 16/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 17/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 18/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 19/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 20/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 21/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 22/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 23/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 24/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 25/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 26/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 27/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 28/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 29/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 30/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 31/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 32/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 33/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 34/56

  ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி

 • 35/56

  பிரதமர் மோடி

 • 36/56

  பிரதமர் மோடி

 • 37/56

  உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி

 • 38/56

  ரிஷி சுனக் உடன் பிரதமர் மோடி

 • 39/56

  ரிஷி சுனக் உடன் பிரதமர் மோடி

 • 40/56

  ரிஷி சுனக் உடன் பிரதமர் மோடி

 • 41/56

  ரிஷி சுனக் உடன் பிரதமர் மோடி

 • 42/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 43/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 44/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 45/56

  உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி

 • 46/56

  உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி

 • 47/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 48/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 49/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 50/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 51/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 52/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 53/56

  ஜப்பானில் ஜி 7 தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி

 • 54/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 55/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி

 • 56/56

  ஜப்பானில் பிரதமர் மோடி