Published:Updated:

சென்னை திருவொற்றியூர்: புதிய சூரை மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்! | Photo Album

சென்னை திருவொற்றியூர்: புதிய சூரை மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்! | Photo Album

 • 1/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 2/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 3/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 4/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 5/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 6/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 7/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 8/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 9/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 10/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 11/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 12/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 13/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 14/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 15/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 16/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 17/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 18/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 19/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 20/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 21/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 22/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 23/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 24/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 25/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 26/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 27/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்

 • 28/28

  புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள்