Published:Updated:

ஆண்டுதோறும் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் அரசு... அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வது ஏன் முக்கியம், யார் யார் எடுத்துக்கொள்ளலாம்?