ஸ்பெஷல் -1
கேம்ப்ளிங் விகடன்
Published:Updated:

வெடி ஏற்று விழா!

வெடி ஏற்று விழா!

வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!
 
வெடி ஏற்று விழா!
வெடி ஏற்று விழா!