Published:Updated:

தன்னம்பிக்கை: “மகிழ்ச்சியாகப் பிறந்தேன், மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறேன், மகிழ்ச்சியாக இறப்பேன்”

ஜெனி ஃப்ரீடா
பிரியங்கா.ப

`இந்தியாவின் முதல் தலசீமியா தாய்’ மும்தாஜ் சூரியா

மும்தாஜ் சூரியா
மும்தாஜ் சூரியா