பொது அறிவு
Published:Updated:

நரி செய்தது சரியா?

நரி செய்தது சரியா?
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நரி செய்தது சரியா?

ஓவியம்: ஜி.ராமமூர்த்தி

நரி செய்தது சரியா?
நரி செய்தது சரியா?
நரி செய்தது சரியா?
நரி செய்தது சரியா?

வி.சாரதி,  அரசு மே.நி.பள்ளி,  அளே, தருமபுரி.