பொது அறிவு
Published:Updated:

அப்பு செஞ்ச தப்பு!

அப்பு செஞ்ச தப்பு!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
அப்பு செஞ்ச தப்பு!

ஓவியம்: ஜி.ராமமூர்த்தி

அப்பு செஞ்ச தப்பு!
அப்பு செஞ்ச தப்பு!
அப்பு செஞ்ச தப்பு!
அப்பு செஞ்ச தப்பு!
அப்பு செஞ்ச தப்பு!
அப்பு செஞ்ச தப்பு!

சு.லலிதா ஸ்ரீநிதி, இராணியார் அரசினர் மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி, புதுக்கோட்டை.