கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

‘வி.ஐ.டி’ காதம்பரி விஸ்வநாதன்

‘‘ஒரு டிரில்லியன் பொருளாதார தமிழகம்... அதற்கு, பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியம்!’’

வி.ஐ.டி-யின் தரமும் சிறப்பும் தினம்தோறும் உயர்ந்துகொண்டே செல்வதில் ‘வி.ஐ.டி’ காதம்பரி விஸ்வநாதனுக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு...

நாணயம் விகடன் டீம்
12/03/2023
நடப்பு
தொடர்கள்
பங்குச் சந்தை