``தனி அடையாளம் இருக்கலாம்... தனியாக இயங்கினால் அழிவுதான்!’’ - செர்ஜியோ மார்க்கியோனி

1/9