புதுச்சேரி, தொன்டமனத்தம் ஸ்ரீ பிடாரி மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தேரோட்டம்... படங்கள்: கு. பிரதீபன் பெர்னியர்

1/61