விநாயகர் சதுர்த்திக்காக தயார் நிலையில் இருக்கும் விநாயகர்கள்... படங்கள் - என்.ஜி.மணிகண்டன், வள்ளிசௌத்திரி .ஆ, சுபாஷ் ம நா

1/170