"கோவிந்தா, கோவிந்தா.." பக்தி முழக்கத்துடன் தொடங்கிய திருப்பதி குடை ஊர்வலம்! படங்கள்: வி.ஶ்ரீனிவாசுலு

"கோவிந்தா, கோவிந்தா.." பக்தி முழக்கத்துடன் தொடங்கிய திருப்பதி குடை ஊர்வலம்! படங்கள்: வி.ஶ்ரீனிவாசுலு

1/20